SINIRLI ALAN

Girdi?iniz çal??t???n?z web sitesinin alan yetkili Drummond Geometri tüccarlar için ayr?lm??t?r.

E?er varsa zaten Bir mü?teri olarak kay?tl?, Size vermi? oldu?um bilgilerin kullanarak sitenin güvenli alanlar?na eri?im lütfen.

E?er varsa Henüz kaydedilmi?, Burada süreç ba?layabilir.

Bu üç ad?ml? bir i?lemdir:

  • Ad?m 1) Git on-line ma?aza, kaydetmek, ve ilgi oldu?u e?itim materyalleri ve yaz?l?m sat?n.
  • Ad?m 2) ?ndir, bask?, ve ba?lay?c? imza if?a formu. Form üzerindeki numaraya fakslay?n?z (ya da bize e-posta yoluyla taranm?? bir kopyas?n? gönderin).
  • Ad?m 3) Sizi güvenli ile ilgili bilgiler gönderecektir log-in i?lemleri web sitesinin s?n?rl? bölümlerini kabul edilebilir, böylece. E?er herhangi bir zamanda, güvenli alanlara ba?lamak ve ihtiyac?n?z bilgilere eri?mek mümkün olacak sonra ?u prosedürleri izlemeniz.