M?s? privatumo politik? yra labai paprasta

Privatumo politika

Mes negalime atskleisti informacij? apie m?s? klientus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ?statymai. J?s? e-pašto adres? ir kit? asmenin? informacij?, yra saug?s su mumis.

Klient? informacijos privatumas ir konfidencialumas yra svarbus mums. Viešos nepaskelbtos asmenin? informacij? apie jus mes galime rinkti iš J?s? teikiamos informacijos apie pirkimo form?, ir galb?t per kitus verslo sandori?. Mes visiems, negalima atskleisti jokios viešos nepaskelbtos asmenin? informacij? apie jus, išskyrus tuos atvejus, leidžiama arba reikalaujama pagal ?statymus. Kartais, mes gali b?ti reikalaujama pateikti išsamius klient? ?rašus reguliavimo, teisines konsultacijas teikia, kompetentingos jurisdikcijos teismai, ar kiti subjektai, kaip to reikalauja ?statymai. Papildomai, gali b?ti reikalaujama pateikti mokes?i? informacij?, Internal Revenue Service. Ta?iau mes ne parduoti klientams’ asmenin? informacija visiems,. Mes bandysime išlaikyti fizin?s, elektroninis, ir proced?rini? apsaugos priemoni? apsaugoti klientus’ viešos nepaskelbtos asmenin? informacija.