Bizim gizlilik politikas? çok basittir

Gizlilik Politikas?

Yasalar taraf?ndan gerekli olmad?kça üçüncü ?ah?slara mü?terilerimiz hakk?nda bilgi if?a etmiyoruz. E-posta adresinizi ve di?er ki?isel bilgilerinizi bizimle güvende.

Mü?teri bilgilerinin gizlili?ini bizim için önemlidir. Biz sat?n alma formlar? sizin taraf?n?zdan sa?lanan bilgileri sizinle ilgili kamuya aç?k olmayan ki?isel bilgileri toplayabiliriz, ve muhtemelen di?er ticari i?lemler yoluyla. Biz kimseye sizinle ilgili hiçbir kamuya aç?k olmayan ki?isel bilgileri if?a etmeyecektir, olarak izin verilen veya kanun taraf?ndan gerekmedi?i sürece. Bazen, Biz düzenleyiciler için komple istemci kay?tlar?n? vermek gerekebilir, hukuk dan??man?, yetkili mahkemeler, veya di?er varl?klar olarak yasa gere?i. Buna ek olarak, Biz Internal Revenue Service vergi bilgi vermek için gerekli olabilir. Ancak biz mü?terilerine satmaz’ herkese ki?isel bilgileri. Biz fiziksel korumak için çal??aca??z, elektronik, ve usul güvenceleri mü?terileri korumak için’ kamuya aç?k olmayan ki?isel bilgi.